Actuele Vraagstukken & Visie

 

Het (nieuwe) kabinetsbeleid legt nog meer de nadruk op het verlenen van passende efficiënte en betaalbare zorg op de juiste plek. Zorginstellingen lopen bij het verlenen van passende zorg echter tegen diverse vraagstukken aan. Er is sprake van meer druk en toezicht op efficiënte aanwending van zorgmiddelen. Er is sprake van klimaatverandering die vraagt om spoedige verduurzaming, alsmede een spagaat tussen toenemende verplichtingen en slinkende middelen. Het is zaak dat ondanks de mogelijke druk van deze spagaat de juiste beslissingen worden genomen op basis van een duidelijke visie, analyse en marktkennis. 

 

De noodzaak tot spoedige verduurzaming

Op basis van onder meer het klimaatakkoord is een dringende agenda tot verduurzaming essentieel. De komende jaren dienen alle actoren in de markt waaronder zorginstellingen dringend maatregelen tot CO2 reductie te nemen. Verduurzaming en circulair denken zijn hierbij cruciaal. 

 

Toenemend vraag naar zorg en kwaliteit.

De vraag naar betaalbare en bereikbare zorg blijft stijgen door aanhoudende vergrijzing en toenemende zorgbehoefte/-zwaarte. Het tekort aan personeel en de administratieve lastendruk oefenen zware druk uit op de eigen, op zorg gerichte organisatie. Overheidsbeleid speelt hierbij soms een complicerende rol.

 

Prijsdruk op Exploitatie van Zorgvastgoed

De onderhandelbaarheid van kapitaallasten in 2022, een verwachte daling van de rentevoet in de NHC, de verduurzamingsopgave én het niet langer kunnen uitstellen van (achterstallig) onderhoud leggen een zeer grote claim op de beschikbare financiële ruimte van én toegang tot de kapitaalmarkt voor vele zorginstellingen.

 

Tijd om krachten te bundelen.

"Inzicht leidt tot uitzicht”: alleen wendbare organisaties zijn zich bewust van de belangrijkste risico’s in hun bedrijfsvoering, om ontwikkelingen in hun omgeving te kunnen opvangen, ambities te realiseren en risico’s te beheersen. Op basis van een duidelijke analyse een dialoog voeren over het toepassen van de beste oplossing.

 

Visie

Bij het verlenen van passende zorg wordt de toets op efficiëntie steeds groter. Dit betekent een verschuiving naar thuiszorg en verplaatsing van zorg naar gecentreerde zorglocaties. Het klimaat, CO2 reductie en een verduurzamingsagenda vormen essentiële aspecten voor zorginstellingen. Daarnaast zouden kostenbeheersing en hogere opbrengsten uit de exploitatie van vastgoed moeten leiden tot een verbeterde vermogensstructuur en een versterking van de liquiditeitspositie. De vraag is welke beslissingen en acties moeten worden genomen om hierin op termijn de juiste resultaten te bereiken.

 

Het is onze visie dat voor een sterke optimale zorg operatie de beste beslissingen worden genomen in een open proces/dialoog waarbij alle actuele informatie wordt meegenomen en een duidelijke agenda wordt afgesproken zodat goed kan worden ingespeeld op toekomstige passende zorgbehoeften. Het betrekken van onafhankelijke expertise zal daarbij verfrissend werken en de benodigde objectivering en additionele inhoudelijke ondersteuning geven. Hierbij kan worden gedacht aan het overnemen van "best practices" uit de markt en brede toetsing aan referentie cases buiten de eigen organisatie.

In onze visie leidt deze aanpak tot het meest optimale resultaat. REvitAM biedt zorginstellingen die expertise.

 

Meer weten of sparren

Wilt u meer weten over mogelijke optimalisaties, bel dan:

Rob Sprenkels (06-46326160), of

Bernd van Kooten (06-53755006)