Hybride zorgprojecten; een uitgelezen kans om zorgvastgoed te financieren

Het zal u niet zijn ontgaan: ook de komende jaren is sprake van een schreeuwend tekort aan betaalbare zorg. Volgens vele marktonderzoeken en -zeer recentelijk- het regeerakkoord, is er de komende jaren eveneens veel behoefte aan nieuw zorgvastgoed. Dit wordt in grote mate veroorzaakt door de sterk groeiende groep ouderen, maar zeker ook de meer complexe zorg die cliënten in een verder stadium nodig hebben. Daarnaast speelt een vernieuwings- én een verplichte verduurzamingsopgave van het zorgvastgoed een hoofdrol. Dit is een bijzonder complexe omgeving geworden, waarin het voor een manager of bestuurder in de zorgsector vrij eenvoudig is om ambities uit het oog te verliezen.

Kortom: alle hens aan dek!

Het (her)ontwikkelen en optimaliseren van (nieuw) zorgvastgoed vraagt om een accurate toekomstvisie, een projectmatige benadering, om bestuurders die niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen, én om vrij kapitaalvermogen. Om daadkrachtig een accurate visie te kunnen uitvoeren, hebben zorginstellingen voldoende vermogen nodig, terwijl dit vermogen in de praktijk niet altijd tijdig en/of in voldoende mate voorhanden is. Het gevolg hiervan is dat noodzakelijke projecten uitstel ondervinden of “op de lange baan” worden geschoven.

Een oplossing die REvitAM hiervoor signaleert, is het vormgeven van zogenaamde hybride zorgvastgoedprojecten. Dergelijke hybride woon-/zorgprojecten kunnen onder voorwaarden ook bijdragen aan het opvangen van het personeelstekort en de wederkerigheid met de wijk/buurt.

Hybride zorgprojecten

Onder “hybride” verstaan wij: zorginstellingen werken samen met partners, die mee helpen te investeren in het gehele project, maar slechts een deel van het project in belegging kunnen nemen. Door betrokkenheid van deze partners, kan de zorginstelling het gehele zorgproject realiseren én tegelijk de zeggenschap behouden over dát deel van het project dat voor de zorginstelling wél strategische waarde en dus prioriteit heeft.

Er zijn steeds meer voorbeelden van hybride zorgprojecten in de markt. In diverse steden worden door zorginstellingen met marktbeleggers of ontwikkelaars (zoals fondsen en private investeerders) samengewerkt. Dat heeft tot mooie uitkomsten geleid, zoals in Haarlem aan de Engelandlaan. In dat geval werd in het ene deel van het gebouw (naar ontwerp van Butzelaar cs. Architecten) voor de zorginstelling een zorgcentrum gerealiseerd. In het andere deel van het gebouw werden koopwoningen gerealiseerd. Door verkoop van die woningen kon de zorginstelling een belangrijk deel van het zorgcentrum financieren. Dit soort constructies kan ertoe leiden dat een zorginstelling haar doelstellingen sneller realiseert en geen beroep hoeft te doen op een (bancaire of andersoortige) financiering.

Maar zo’n samenwerking kan ook anders, waar wij graag een volgende keer meer over vertellen.

Bestuurlijk optreden = Op tijd beginnen

Gelet op de vraag naar passende huisvesting voor cliënten en de beperkte financiële middelen van zorginstellingen, kunnen dit soort oplossingen een ideaal alternatief zijn om de slagkracht te versterken. Zo’n proces kost echter wel tijd, legt beslag op personeel én vraagt afstemming en onderhandelingen met andere partijen, zoals de gemeente, het College sanering maar uiteraard ook aanbieders van grondposities c.q. ontwikkelaars. Om dit tot een succes te maken is van belang om tijdig een goede start te maken. Een gemiddelde doorlooptijd van soms wel 7 jaar is voor een nieuw te realiseren locatie eerder regel dan uitzondering. Onze toegevoegde waarde is om u te helpen die doorlooptijd te verkorten en het proces waar mogelijk te versnellen.

Het is ons inziens de kunst om in zo’n samenwerking het gezamenlijk belang te vinden, zonder de regie te verliezen. Naar onze ervaring zijn een goede start en begeleiding van het proces en inzicht in de stakeholders dan ook essentieel. Dit geldt bij hybride zorgprojecten ook voor de selectie van de partij(en) met wie u het beste kunt samenwerken. REvitAM kan u helpen dat proces in te richten.

Zowel procesmanagement als selectie zijn derhalve essentieel om uw doelstellingen met oog op uw huisvestingsopgave tijdig te bereiken.

Oplossing voor personeelstekort

Daarnaast speelt een ander voordeel van hybride zorgprojecten. Zo kan een zorginstelling gelijk met de inbreng van het te ontwikkelen vastgoed eisen stellen aan de samenwerkingspartner om personeelswoningen te realiseren. Dit was vroeger vrij gebruikelijk, maar is in de vergetelheid geraakt. Toch kan dit instrument een mogelijkheid zijn om waar mogelijk (de almaar oplopende) personeelstekorten op te lossen. Uiteraard heeft niet iedere medewerker een voorkeur voor wonen naast het werk. Echter, in de praktijk kan deze mogelijkheid wel degelijk een deel van het personeelsprobleem verminderen. Heeft u dat al eens onderzocht? Het levert medewerkers namelijk naast een eigen (huur)woning minder reistijd-/stress op en ook een verstoorde werk/privé-balans kan worden hersteld.

Inbedding in de samenleving

Tevens vormen hybride zorg-/woonprojecten een kansrijke manier om zorglocaties nog beter te integreren in de wijk en de samenleving. De wederkerigheid wordt -waar dat mogelijk is- gestimuleerd als een groter deel van de cliënten het gevoel heeft mee te kunnen doen aan het alledaagse leven en als de wijkbewoners hun daarbij een handje helpen. Onze ervaring is dat dit de gewenste sociale cohesie vaak zal versterken door nieuw te realiseren zorgwoningen niet aan een randgebied -en verstoken van dagelijkse voorzieningen- te situeren.

Visie - Krachten bundelen

In onze visie zullen hybride zorgprojecten steeds vaker voorkomen en voor een belangrijk deel hét antwoord zijn voor de vraag naar zorgvastgoed als gevolg van de groei van de bevolking en het grote aandeel ouderen of senioren daarin. Zoals eerder aangegeven zal er in toekomst steeds meer behoefte zijn aan samenwerking voor maatwerk in flexibele en heldere financiële constructies, maar ook om kennis & kunde meer met elkaar te gaan delen. Daarvan zijn wij overtuigd.

REvitAM is gespecialiseerd in het vormgeven & regisseren van dit soort hybride zorg-/woonprojecten en partnerselectie. Het uitgangspunt daarbij is en blijft altijd: passende betaalbare zorg op de meest efficiënte wijze aanbieden in de juiste omgeving.

REvitAM werkt altijd exclusief voor zorginstellingen zodat strikte compliance gewaarborgd is, waarbij zorginstellingen gebruik kunnen maken van de uitgebreide marktkennis van REVITAM.

Meer weten:

Bel gerust met Rob Sprenkels 06 46 326 160 of Bernd van Kooten 06 53 755 006

 

Oproep aan ontwikkelaars – geef uw interesse voor hybride zorgprojecten aan ons door

REvitAM roept marktpartijen op om zich te melden indien zij interesse hebben in samenwerking met zorginstellingen met oog op de realisatie van dergelijke woon-zorgprojecten.

Wij kennen in ons netwerk vele zorginstellingen die behoefte hebben aan deze vorm van samenwerking en daarvoor het gesprek aan willen gaan. Heeft u daarin ook belangstelling?

Laat ons weten indien u interesse heeft in de mogelijkheden.

Grondposities

In het kader van een hybride samenwerking kan een grondeigenaar tevens samenwerken met een zorginstelling. Wij roepen daarom tevens eigenaren van grondposities op zich te melden. Het gebeurt geregeld dat onze klanten in de zorgsector op zoek zijn naar grondposities voor vernieuwing van hun portefeuille.

Meer weten:

Bel gerust met Rob Sprenkels 06 46 326 160 of Bernd van Kooten 06 53 755 006

---------------------